Tillväxtverket

Stöd till bransch­organisationer inom  kulturella och kreativa näringar

Tillväxtverket utlyser medel till branschorganisationer inom de kulturella och kreativa näringarna, för projekt som syftar till att förbättra de näringsmässiga förutsättningarna för företag i sektorn. .

Syftet med utlysningen är att stärka kulturella och kreativa företags konkurrenskraft genom att möjliggöra för aktörer kring företagen att få mer kvalificerad kunskap samt utveckla företagsstödjande funktioner.

Vem kan söka?

En bransch- eller yrkesorganisation som bedriver verksamhet i syfte att stärka förutsättningarna för företag/företagare inom den kulturella och kreativa sektorn i hela Sverige. Med den kulturella och kreativa sektorn menas i denna utlysning delbranscherna arkitektur, dataspel, design och formgivning, film, foto, konst, kulturarv, litteratur, media och marknadskommunikation, mode, musik, scenkonst, slöjd och hantverk samt upplevelsebaserat lärande.

Samarbets- eller samverkansprojekt

Det finns näringsmässiga möjligheter och utmaningar som är gemensamma för hela gruppen kulturella och kreativa företag, det vill säga oavsett kulturuttryck eller delbransch. Vi uppmuntrar därför till samarbete eller samverkan mellan bransch- och yrkesorganisationer för att ge bredare nytta för kulturella och kreativa företag/företagare.

Samarbetspart

 

 • är någon som stödmottagaren samarbetar med på olika sätt i projektet utan att vara stödmottagare
 • kan också vara medfinansiär 

Samverkanspart

 • är någon som stödmottagaren samarbetar djupare med i ett s.k samverkansprojekt,
 • har rätt till ersättning för sina egna kostnader i projektet,
 • bidrar med kontant medfinansiering som styrks genom att kostnaderna har betalats och bokförts på samverkansprojektet.

Alla som deltar i ett samverkansprojekt ska ingå ett samverkansavtal, som ska skickas in i samband med ansökan och godkännas av Tillväxtverket.

Läs mer här:

Mall för samverkansavtallänk till annan webbplats

Vägledning för samverkansavtallänk till annan webbplats

För vad kan vi söka?

Utvecklingsprojekt med syfte att ge förbättrade näringsmässiga förutsättningar för ett större antal kulturella och kreativa företag/företagare i hela Sverige. Det kan handla om intern utveckling hos branschorganisationen för att bättre svara mot företagens behov, likväl som utveckling av ett specifikt erbjudande till kulturella och kreativa företag.

Projektidén behöver svara mot ett eller flera av nedanstående utvecklingsbehov, men även andra behov kan adresseras.

 • Utveckling av nätverk för process- eller produktsamarbeten, exempelvis med digitalt och/eller internationellt fokus.
 • Utveckling av långsiktigt fungerande mellanledsfunktioner för att på marknadskompletterande sätt hjälpa resurssvaga små företag/företagare som inte själva kan koppla sig samman med internationella samarbetspartners och beställare.
 • Stärka företagens möjligheter att konkurrera med digitala lösningar i produktion och distribution.
 • Förstärkt kompetensförsörjning som är relevant till exempel inom affärsutveckling eller för att kunna ge stöd i hantering av immateriella tillgångar så som upphovsrättigheter.
 • Behovs-/marknads-/branschanalyser för att utveckla relevant kunskap om och för branschorganisationens medlemsföretag.
 • Utveckling av samarbete mellan nationell branschorganisation och regional offentlig organisation, till exempel för internationalisering, klusterbildningar eller inkubatorsverksamhet.
 • Organisationsutveckling för att förstärka driften av branschorganisationens arbete.

När kan vi söka?

Ansökan kan lämnas in från och med den 27 februari.

Sista ansökningsdag är 15 april 2017. Ansökningar som inkommer efter detta datum kommer att avslås.

Tillväxtverket fattar beslut om projekt under maj 2017.

Viktigt att veta

Ansökningar som kommer in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det, med undantag för uppgifter som omfattas av sekretess. Ni bör därför ange i ansökan om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som enligt er uppfattning omfattas av sekretess.

Om projektet beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer villkoren för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer villkoren.

Vilka krav, regler och villkor finns?

Krav

 • Minst 30 procent medfinansiering.
 • Utlysningen gäller projektstöd och inte verksamhetsstöd. Projektet ska ha tydligt start- och slutdatum samt förväntas leda till konkreta och mätbara resultat vid projektet slut.
 • Projektidén ska grunda sig i utvecklingsbehov som den sökande ska beskriva tydligt. Ansökan ska fördjupat beröra ett eller flera av de behov som Tillväxtverket ser är viktiga (se under rubriken ”För vad kan vi söka?”). I övrigt kan ansökan även gälla andra behov.
 • Stödmottagaren ska delta och medverka vid gemensamma erfarenhetsträffar som anordnas av Tillväxtverket (max 2 st) och berätta om sitt projekt.

Allmänna och särskilda villkor

Tillväxtverkets Allmänna villkor 2012länk till annan webbplats gäller för ansökan och ska gälla för beviljat projekt. Vi vill understryka att:

 • Stödmottagaren blir skyldig att samla in och lämna information som Tillväxtverket behöver för att kunna genomföra uppföljning och utvärdering både under projektets löptid samt efter projektet har avslutats. Det betyder att projekt som har deltagare i aktiviteter, utbildningar mm ska säkerställa att man vid projektets slut kan redovisa deltagarnas organisations- eller personnummer, e-mailadresser och telefonnummer.
 • Stödmottagaren ska redovisa projektets resultat i förhållande till de mål som beskrivs i respektive ansökan.
 • Tillväxtverket kommer att följa de utvalda projekten med syfte att lära och kunna sprida kunskap och erfarenheter.
 • Tillväxtverket ska ha möjlighet att sprida erfarenheter från projektet t.ex. genom webbplats, skrift eller andra medier.

Därutöver kan även särskilda villkor tillkomma beroende på situation.

Statsstödsregler

Reglerna om så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8) gäller då offentligt stöd i form av kontanta medel lämnas till ett enskilt företag eller när det sker i form av indirekta förmåner via projekt där t.ex. tjänster tillhandahålls till en subventionerad kostnad. Det senare kan vara aktuellt inom ramen för projekt som får stöd enligt denna utlysning.

De företag som berörs av en sådan projektinsats ska informeras om att stödet utgör försumbart stöd och en kontroll ska ske att företagen kan anses vara stödberättigade. Mottagaren av Tillväxtverkets projektfinansiering förutsätts medverka vid informations- och kontrollförfarandet enligt Tillväxtverkets gängse rutiner. I ansökan ska därför särskilt specificeras vilka medel som budgeteras för projektinsatser till förmån för deltagande företag.

Mer information om statsstödsreglerna finner ni härlänk till annan webbplats

Kontakta ansvarig handläggare vid frågor som gäller EU:s statsstödsregler och hanteringen av s.k. försumbart stöd.

Information om publicering av personuppgifter

Sökande informeras härmed om följande.

Om stöd beviljas kan, i den mån sekretess inte föreligger, publicering om projektet/stödet, inklusive projektledares/kontaktpersons namn och kontaktuppgifter liksom uppgift om namnet på eventuell enskild firma, komma att ske i Tillväxtverkets elektroniska sammanställning av projekt/stöd och eventuellt på även på andra webbplatser.

När ska vi genomföra projektet?

Projektet kan påbörjas tidigast den 15 maj 2017 och ska avslutas senast 30 september 2018.

Hur mycket kan vi få i stöd?

Utlysningen omfattar totalt 2,7 miljoner kronor. Tillväxtverket avser att fatta beslut om 3-6 projekt.

Tillväxtverket finansierar högst 70 procent av den totala projektbudgeten.

Övrig medfinansiering ska ske med kontanta medel, eller med bidrag i annat än pengar från annan aktör än projektägaren. Bidrag i annat än pengar kan exempelvis vara när någon utför ett arbete eller tillhandahåller lokaler, utrustning eller material som motsvaras av en faktisk kostnad.

Medel som beviljas från Tillväxtverket kan användas till:

 • Egen personal
 • Köpta tjänster som konsulter, utbildning, kurser, expertmedverkan mm
 • Lokaler
 • Resor
 • OH-kostnader (projektets andel av kostnader för telefon, IT, administration mm)
 • Övrigt (förbrukningsmaterial, programlicenser, mm)
 • Bidrag i annat än pengar från extern aktör I samband med ansökan ska en specifikation över kostnadsslagen skickas in, innehållandes underlag för hur kostnaderna räknats fram.

Hur ansöker vi

Gör er ansökan digitalt via Min ansökanlänk till annan webbplats. Logga in på sidan och leta dig sedan vidare via stegen Skapa ny ansökan – Projektmedel – Tillväxtverket – Stöd till branschorganisationer för utveckling av kulturella och kreativa näringar.

Innan ni skickar in ansökan behöver ni läsa hela avsnittet Ansök om stöd genom nationell finansieringlänk till annan webbplats, med särskilt fokus på följande dokument:

Tillväxtverkets allmänna villkor 2012länk till annan webbplats

Inför ansökan om projektmedellänk till annan webbplats

Bilagor till ansökan

 • Medfinansieringsintyg (i de fall man har externa medfinansiärer).
 • Intyg/avsiktsförklaring från organisationer som ska delta i projektet och/eller eventuellt samverkansavtal.
 • Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande (Intyg om firmatecknare, inte äldre än ett år)
 • Specifikation över kostnadsslag

Mallar till bilagor hittar ni under Ansök om stöd genom nationell finansieringlänk till annan webbplats

Hur handläggs och beslutas vår ansökan

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Urvalskriterier

Ansökan kommer bedömas utifrån hur följande kriterier uppfylls:

Formella krav, till exempel:
 • Är den sökande en yrkes- eller branschorganisation?
Relevans och behov:
 • Hur väl svarar projektet mot Tillväxtverkets syfte med utlysningen?
 • Är utvecklingsbehoven betydande och hur redogörs detta i ansökan?
 • Finns det tidigare analyser, kartläggningar eller insatser som projektet bygger på?
 • Kommer den planerade utvecklingsåtgärden att möta de behoven?
 • Vad kommer projektet att betyda för företag?
Kvalitet och genomförbarhet:
 • Finns en förväntad mätbar effekt?
 • Är målen realistiskt uppsatta?
 • Hur är planen för att efter projekttidens slut omhänderta och använda projektets resultat?
 • Finns kompetens hos sökande och projektorganisation?
Spridningsbarhet:
 • Kan resultaten/processen/metoden/kunskapen spridas vidare eller byggas på?
 • Hur kommer projektets arbete och resultat till gagn för kulturella och kreativa företag/företagare i hela Sverige?
Samverkan:
 • Vilka aktörer ska projektet samverka med?
 • På vilket sätt medverkar de i genomförandet och hur avser de att ta ansvar för fortsatt arbete efter projekttiden?
 • Hur involveras företagen i projektets planering och genomförande?

Jämställdhet och mångfald:
 • Hur kommer verksamheten att garantera jämställdhet, mångfald och målgruppens delaktighet i planering, genomförande och uppföljning?

Tidigare beviljade projekt

Här ser ni exempel på projektidéer som beviljats stöd vid tidigare utlysningar:

Svenska Oberoende Musikproducenter (SOM)

- Kurs i digitala strategier för svenska musikbolag

SOM har beviljats stöd för att planera och genomföra en utbildning i digitala strategier för svenska musikbolag. I ansökan beskrevs ett tydligt utvecklingsbehov kopplat till den snabbt förändrade marknaden för musik i Sverige, nämligen behovet av att öka kunskapen och kompetensen hos svenska musikbolag i hur man arbetar med marknadsföring och distribution online. Idag står den digitala försäljningen, framförallt genom streaming, för lejonparten av det totala värdet i den svenska musikbranschen och för att överleva måste musikbolag utveckla nya strategier.

Kontakt för projektet: Anders Engström, anders@som.se

Agenturföretagen - Fashion Business Academy

Agenturföretagen har beviljats stöd för att i samverkan med Swedish Fashion Council vidareutveckla Stockholm Fashion District som permanent mötesplats genom att samla ett flertal aktörer med kvalificerad och varierad kunskap, för att öka konkurrenskraften hos företagen i deras olika faser. I ansökan beskrevs ett tydligt utvecklingsbehov kring att tillgängliggöra externt stöd till företagen för att kunna ställa om sina verksamheter för framtida tillväxt.

Kontakt för projektet: Helena Waker, helena@agenturforetagen.se

Sveriges Dramatikerförbund

– Affärsutveckling för kreatörer i den digitala världen

Dramatikerförbundet har beviljats stöd för att kartlägga och analysera de näringsmässiga förutsättningarna för manusförfattare på marknaden för digital distribution av rörlig bild samt samla denna kunskap i en informationsskrift som ska kunna fungera som en guide för manusförfattare som står i begrepp att ingå avtal om uppdrag på området. I ansökan beskrevs ett tydligt utvecklingsbehov kopplat till en ny digital miljö, nämligen behovet av att öka kunskapen och kompetensen hos manusförfattare i frågor som rör nya nyttjanden av deras upphovsrättsligt skyddade verk.

Kontakt för projektet: Susin Lindblom, susin@dramatiker.se 

Svenska Dataspelsbranschen

– FAITH, Investeringar i globala digitala innehållsproducenter

Dataspelsbranschen har beviljats stöd för att göra en studie om hur immaterialrättsliga tillgångar bättre kan värderas, vilka befintliga finansieringsformer som finns och hur dessa kan nyttjas mer effektivt inom den svenska dataspelsbranschen. Studien ska kunna användas som konkret verktyg av både enskilda företag och finansiärer i samband med investeringsprocesser.

Kontakt för projektet: Johanna Nylander, johanna.nylander@dataspelsbranschen.se

Konstnärernas Riksorganisation (KRO/KIF) - Konstbranschen i siffror

KRO har beviljats stöd för att genomföra en pilotundersökning av den privata marknaden inom konstbranschen, för att skapa bättre förståelse för branschen. Undersökningen ska kunna upprepas regelbundet genom att samla branschen, gemensamt presentera statistik och långsiktigt leda till strukturell branschutveckling som ger förbättrade näringsmässiga förutsättningar för konstbranschen.

Kontakt för projektet: Eva Månsson, eva.mansson@kro.se

Kontakt


Linnea Ax

För frågor om ekonomi, kontakta Linda Wiström