Tillväxtverket

Kompetens­utveckling  - kulturella och kreativa näringar

Nu har regionala organisationer möjlighet att få finansiering för utbildningsprojekt som syftar till att fördjupa och bredda kunskapen om utveckling av kulturella och kreativa näringar.

Det offentliga ansvaret för strukturer kring kulturdriven utveckling har blivit mer decentraliserat, inom såväl närings- som kulturpolitiken. Behovet av fördjupad kunskap om de kulturella och kreativa branscherna ökar. Samverkan mellan offentliga aktörer bland lokala offentliga aktörer för att skapa långsiktigt hållbara nätverk blir också viktigare.

Vem kan söka?

Regionala organisationer – regionförbund, länsstyrelse, landsting eller motsvarande regionalt självstyrelseorgan eller kommunalt samverkansorgan.

Samarbets- eller samverkansprojekt

Samarbetspart

 • är någon som stödmottagaren samarbetar med på olika sätt i projektet utan att vara stödmottagare
 • kan också vara medfinansiär. 
Samverkanspart
 • är någon som stödmottagaren samarbetar djupare med i ett s.k samverkansprojekt,
 • har rätt till ersättning för sina egna kostnader i projektet,
 • bidrar med kontant medfinansiering som styrks genom att kostnaderna har betalats och bokförts på samverkansprojektet.

Alla som deltar i ett samverkansprojekt ska ingå ett samverkansavtal, som ska skickas in i samband med ansökan och godkännas av Tillväxtverket. Se ”Mall för samverkansavtal” och "Vägledning för samverkansavtal som finns under fliken ”Ansök om stöd genom nationell finansiering”.

För vad kan jag söka?

Utlysningens syfte är att fördjupa och bredda kunskapen om utveckling av kulturella och kreativa näringar i regioner genom utbildningsprojekt som:

 • stärker och utvecklar stödstrukturer för kulturella och kreativa näringar i regionen.
 • utvecklar samarbete mellan särskilt näringslivs- och kulturansvariga i kommuner samt med regionalt lärosäte.
 • håller högskole-/universitetsnivå på kunskapsinnehållet genom samarbete med regionalt lärosäte. Lärosätet bör ha eller vill utveckla egen kompetens gällande kulturella och kreativa näringar. Om sådant lärosäte inte finns i den egna regionen så uppmuntrar vi till samarbete med annan region där sådant lärosäte finns.
 • bygger på skarpa case i form av utvecklingsprojekt i regionen och tillhörande kommuner.
 • fokuserar på kulturella och kreativa företag och delbranscher och hur de i ett vidare perspektiv blir en del i det regionala utvecklingsarbetet.
Utbildningen ska bidra till att uppfylla regionala utvecklingsmål och kan därutöver bidra till exempelvis följande effektmål:
 • att stärka regional attraktionskraft och öka regional konkurrenskraft.
 • att skapa mötesplatser som gynnar innovation.
 • att stärka kompetens om internationalisering och kulturexport.
 • att stärka kompetens om digital tjänsteutveckling.
 • att stärka kompetens om immateriella tillgångar såsom upphovsrättigheter.
 • att stärka regionalt samarbete med bransch-/yrkesorganisationer.

Lärosäte definieras i denna utlysning som högskola eller universitet som bedriver grundutbildning.

Kulturella och kreativa näringar definieras i denna utlysning på samma sätt som i Tillväxtverkets publikation Förutsättningar för kulturella och kreativa företagörutsättningar för kulturella och kreativa företagöppnas i nytt fönster.

När kan jag söka?

Ansökan kan lämnas in från och med den 27 februari.

Sista ansökningsdag är den 18 september 2017. Ansökningar som inkommer efter detta datum kommer att avslås.

Tillväxtverket fattar beslut om projekt under oktober 2017.

Viktigt att veta

Ansökningar som kommer in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det inne-bär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det, med undantag för uppgifter som omfattas av sekretess. Ni bör därför ange i ansökan om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som enligt er uppfattning omfattas av sekretess.

Om projektet beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer villkoren för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer villkoren.

Vilka krav, regler och villkor finns?

Krav

 • 50 procent regional medfinansiering.
 • Stödmottagaren ska
 • ha en antagen och gällande regional strategi eller handlingsplan för kulturella och kreativa näringar eller påbörjat arbete med framtagande av sådan
  eller
 • ha lyft in frågorna i den regionala kulturplanen med en uttalad vilja för insatser riktat mot kulturella och kreativa näringar.
  och
 • utbildningsprojektet ska vidare gå i linje med övriga antagna strategier och planer för regionen och utgå från uppsatta regionala mål och prioriteringar.
 • Stödmottagaren ska ha samarbete eller samverkan med lärosäte.
  • Till ansökan ska bifogas en avsiktsförklaring, ett samarbets- eller samverkansavtal, ett medfinansieringsintyg eller liknande som bekräftar samarbetets innehåll och form.
  • Utbildningsinsatsen ska förankras i forskning och etablerad kunskap inom området. Samarbetet eller samverkan kan användas för att koppla in lärosätets eventuella utbildningar riktade mot den kulturella och kreativa sektorn i projektet.
 • Minst hälften av kommunerna i regionen/länet ska delta.
  • Bidra med skarpa case i form av utvecklingsprojekt i kommunen till utbildningens praktiska delar.
  • Ha jämn fördelning av medverkande näringslivs- respektive kultur-ansvariga i varje kommun samt i projektets styrgrupp. (Tillväxtverket kan vid behov adjungeras till styrguppen.)
 • Deltagande kommuner ska:
 • Stödmottagaren ska aktivt delta i/följa utbildningen.
 • Stödmottagaren ska delta och medverka vid gemensamma erfarenhetsträffar (max 2) och berätta om sitt projekt.
 • Allmänna och särskilda villkor

  Tillväxtverkets Allmänna villkor 2012 gäller för ansökan och ska gälla för beviljat projekt. Vi vill understryka att:

  • Stödmottagaren blir skyldig att samla in och lämna information som Tillväxtverket efterfrågar för att kunna genomföra uppföljning och utvärdering både under projektets löptid samt efter projektet har avslutats. Det betyder att projekt som har deltagare i aktiviteter, utbildningar mm ska säker-ställa att man vid projektets slut kan redovisa deltagarnas organisations- eller personnummer, e-mailadresser och telefonnummer.
  • Stödmottagaren ska redovisa projektets resultat i förhållande till de mål som beskrivs i respektive ansökan.
  • Tillväxtverket kommer att följa de utvalda projekten i syfte att lära och kunna sprida kunskap och erfarenheter.
  • Tillväxtverket ska ha möjlighet att sprida erfarenheter från projektet till exempel genom webbplats, skrift eller andra medium.

  Därutöver kan även särskilda villkor tillkomma beroende på situation.

  Information om publicering av personuppgifter

  Sökande informeras härmed om följande. Om stöd beviljas kan, i den mån sekretess inte föreligger, publicering om projektet/stödet, inklusive projektledares/kontaktpersons namn och kontaktuppgifter liksom uppgift om namnet på eventuell enskild firma, komma att ske i Tillväxtverkets elektroniska sammanställning av projekt/stöd och eventuellt på även på andra webbplatser.

  När ska jag genomföra projektet?

  Projektet kan påbörjas tidigast 1 november 2017 och ska vara avslutat senast den 31 december 2018.

  Hur mycket kan jag få i stöd?

  Mellan 300 000 – 600 000 kronor beroende på den regionala omfattningen. Utlysningen omfattar totalt 1,4 miljoner kronor. Tillväxtverket avser att fatta beslut om ca 3-4 projekt.

  Tillväxtverket finansierar högst 50 procent av den totala projektbudgeten. Stödmottagaren ska bidra med pengar i projektet. Övrig medfinansiering från andra aktörer i projektet kan ske både i form av pengar och i form av bidrag i annat än pengar, t ex arbetad tid.

  Medel som beviljas från Tillväxtverket kan användas till:

  • Egen personal
  • Köpta tjänster som konsulter, utbildning, kurser, expertmedverkan mm
  • Lokaler
  • Resor
  • OH-kostnader (projektets andel av kostnader för telefon, IT, administration mm)
  • Övrigt (förbrukningsmaterial, programlicenser, marknadsföring mm)

  I samband med ansökan ska en specifikation över kostnadsslagen skickas in, innehållandes underlag för hur kostnaderna räknats fram.

  Hur ansöker jag?

  Gör er ansökan digitalt via Min ansökanlänk till annan webbplats. Logga in på sidan och leta dig sedan vidare via stegen Skapa ny ansökan – Projektmedel – Tillväxtverket – Kompetensutveckling i regioner om KKN.

  Ansökningsdokument

  Innan ni skickar in ansökan behöver ni ta del av följande dokument:

  • Samtliga dokument under rubriken ”Guider för att ansöka om stöd".
  • Allmänna villkor 2012 Tillväxtverket

  Obligatoriska bilagor till ansökan:

  • Medfinansieringsintyg från medfinansiärer
  • Strategi eller handlingsplan för kulturella och kreativa näringar eller motsvarande (se Krav)
  • Avsiktsförklaring, ett samarbets- eller samverkansavtal, ett medfinansieringsintyg eller liknande som bekräftar samarbete med regionalt lärosäte. (Se även dokumenten "Mall för samverkansavtal" och "Vägledning för samverkansavtal
  • Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande (Intyg om firmatecknare, inte äldre än ett år).
  • Specifikation över kostnadsslag.

  Du hittar alla dokumenten under fliken Ansök om stöd genom nationell finansiering

  Efter ansökan

  När Tillväxtverket mottagit ansökan får ni en bekräftelse via e-post på att ansökan inkommit. Tillväxtverket kommer vid behov att ta kontakt för eventuella förtydliganden och frågor kring ansökan.

  Beslut kommer att meddelas under oktober 2017.

  Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

  Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

  Urvalskriterier

  Ansökan kommer att bedömas utifrån hur följande kriterier uppfylls:

  Formella krav, till exempel:

  • Finns regional strategi/handlingsplan?
  • Finns samarbete med lärosäte?

  Relevans och behov, till exempel:

  • Svarar projektet mot utlysningens syfte?
  • Grundar sig projektet i regionens utvecklingsmål och vad betyder projektet för den regionala utvecklingen?
  • Grundar sig projektet i tydliga behov och hur redogörs detta i ansökan?
  • Finns det tidigare analyser, kartläggningar eller insatser som projektet bygger på

  Kvalitet, till exempel:

  • Är de planerade aktiviteterna en god lösning för att möta utbildningsbehovet?
  • Vad består den kunskapsmässiga kvaliteten av?
  • Finns det förväntade mätbara effekter?

  Genomförbarhet, till exempel:

  • Finns tillräcklig kompetens hos den sökande och projektorganisationen?
  • Är målen realistiskt uppsatta?
  • Finns tidigare erfarenhet av liknande insatser?

  Samverkan, till exempel:

  • Hur är samverkansarbetet med lärosäte och andra aktörer upplagt?
  • På vilket sätt medverkar de i genomförandet och hur avser de att ta ansvar för fortsatt arbete efter projekttiden?
  • Hur samarbetet och förankringen ser ut i deltagande kommuner?

  Förutsättningar för långsiktighet, till exempel:

  • Hur är planen för att efter projekttidens slut omhänderta och använda projektets resultat?
  • Hur stort är engagemanget hos sökanden och samverkande aktörer att driva arbetet vidare efter projektets slut?
  • Hur kompletterar och samverkar projektet med andra insatser på regional nivå?

  Jämställdhet och mångfald, till exempel:

  • Hur kommer verksamheten att garantera jämställdhet, mångfald och målgruppens delaktighet i planering, genomförande och uppföljning?

  Exempel på tidigare beviljade projekt

  Region Jämtland/Härjedalen

  Region Jämtland Härjedalen ska tillsammans med Mittuniversitetet fördjupa sina kunskaper om kulturella och kreativa näringar i regionen och utbilda näringsliv- och kulturansvariga samt främjandesystemet, forskare och målgruppen företag i alla åtta kommuner.

  Kontakt: Karolina Nätterlund, karolina.natterlund@regionjh.se

  Region Norrbotten

  Genom workshops baserat på teoretisk kunskap och praktiska metoder ska kommunala tjänstepersoner i Norrbotten höja sin kompetens för att i sin tur stärka och utveckla sina respektive kommuner och länet ur ett hållbart perspektiv.

  Kontakt: Stina Almkvist, stina@creativenodes.se

  Region Jönköpings län

  Projektet ska komplettera sin kartläggning av samtliga kommuners yrkesverksamma inom kulturella och kreativa näringar. Med utgångspunkt i en sammanlagd, gemensam bild av regionens nuläge ska kommunala tjänstepersoner ansvariga för kultur och näringslivsfrågor utbildas om kulturella och kreativa näringar.

  Kontakt: Karolina Borg, karolina.borg@rjl.se

  Region Skåne

  Under ett års tid ska kultur-, näringslivs- och/eller turistchefer i Skånes och Blekinges kommuner utbildas på universitetsnivå om utveckling av kulturella och kreativa näringar, med fokus på kulturturism. Utbildningens innehåll har tre huvudsakliga moment - forskningsbaserad kunskap, praktiska exempel och gemensamt utvecklingsarbete.

  Region Skåne har med Tillväxtverkets stöd även genomfört ett pilotprojekt med ett liknande syfte som i denna utlysning. Se filmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Kontakt: Ola Jacobson, ola.jacobson@skane.se

  Kontakt

  Daniel Thuresson

  För frågor om ekonomi, kontakta Linda Wiström