Tillväxtverket

Sök checkar för affärsutveckling i sociala företag!

Är samhällsnytta den främsta drivkraften i ditt företag? Sociala företag kan nu söka affärsutvecklingscheckar för att få stöd i att utveckla affärsmodellen, bli bättre på effektmätning eller på att utveckla affärer med en offentlig aktör.

Är samhällsnytta företagets främsta drivkraft? Löser ni en samhällsutmaning med er affärsidé? Återinvesterar ni huvuddelen av det ekonomiska överskottet i verksamheten? Då är ni välkomna att söka en check!

Du kan använda checken för att finansiera extern kompetens eller för att projektanställa någon som hjälper företaget att bli mer affärsmässigt och hållbart ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Varför stödjer vi sociala företag?

För att uppnå målen i regeringens strategi för sociala företag har Vinnova och Tillväxtverket fått i uppdrag att genomföra insatser för att utveckla sociala innovationer och företag. Sociala företag har ofta sin starkaste drivkraft i att hitta lösningar på samhällsutmaningar och är en viktig aktör för att uppnå målen i Agenda 2030.

Mer information om Tillväxtverkets insatser för socialt företagande och samhällsentreprenörskap

Vem kan söka?

Väkommen att söka om ...

 • samhällsnytta är företagets främsta drivkraft
 • ni löser en samhällsutmaning med er affärsidé
 • ni huvudsakligen återinvesterar det ekonomiska överskottet i verksamheten

Checkarna riktar sig till sociala företag som redan är igång med sin verksamhet och vill ta nästa steg. Företaget ska ha bedrivit näringsverksamhet i minst ett år, ha minst en anställd och en omsättning på minst 400 000 kronor.

I er intresseanmälan och ansökan bifogar ni dokument, exempelvis stadgar, bolagsordning eller andra styrdokument, som visar att ni uppfyller beskrivningen.

Det sökande sociala företaget ska:

 • Bedriva näringsverksamhet och uppfylla krav på F-skatt och momsredovisning enligt Skatteverkets regelverk.
 • Vara en juridisk person med organisationsnummer och aktivt har bedrivit verksamhet i minst 1 år.
 • Ha minst 1 och maximalt 249 anställda och är registrerad som arbetsgivare.
 • Ha minst 400 000 kr i omsättning (baserat på förra årets årsbokslut)
 • Ha en ordnad ekonomi. Tillväxtverket kommer att hämta ut kreditupplysning från UC.

I er intresseanmälan intygar ni att ni uppfyller ovanstående krav.

Vad är ett socialt företag?

Med sociala företag menar vi företag som passar in i den beskrivning av sociala företag som anges i Regeringens strategi för sociala företag - ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

Enligt regeringens strategi för sociala företag (2018) omfattar det sociala företagandet en heterogen grupp av aktörer och verksamheter som ofta verkar i gränslandet mellan det offentliga, privata och det civila samhället. Generellt uppvisar sociala företag ett antal kännetecken som kan vara vägledande för att tydliggöra denna grupp:

 • Det är företag, oberoende av associationsform, där den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål, exempelvis minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en tryggare livsmiljö.
 • Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga mål som angetts som dess syfte att uppnå.
 • Företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten, alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt, istället för att primärt tas ut som vinst genom avkastning till ägarna.

Regeringens strategi för sociala företag - ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se filmen som förklarar vad ett socialt företag ärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För vad kan vi söka?

Syftet med affärsutvecklingscheckar till sociala företag är att stärka företagens konkurrenskraft och hållbarhet, miljömässigt, socialt och ekonomiskt. De insatser ni kan söka för är de områden som prioriteras i regeringens strategi för sociala företag.

Det är viktigt att ni har en långsiktig idé om hur företaget ska utvecklas. Affärsutvecklingschecken ska användas till ett avgränsat projekt inom följande områden.

Checken kan användas till att:

 • Utveckla och förtydliga er affärsidé och affärsmodell: Ni kan ta fram en strategi för er affärsidé, testa nya eller spetsa befintliga affärsidéer där ni upparbetar nya kundrelationer. Ni kan utveckla företagets organisation t.ex. ledarskap, styrelsekompetens eller digitala arbetssätt.
 • Effektmätning: Det finns en rad metoder för effektmätning. Ni kan använda, testa och anpassa en modell för effektmätning som passar ert företag. Ni kan också välja att samarbeta med en offentlig aktör där ni tillsammans utvecklar effektmätning för en specifik insats.
 • Utveckla en affär med en offentlig aktör: Ni kan tillsammans med en offentlig aktör utveckla en kundrelation som ska leda fram till en långsiktig affär. I er intresseanmälan behöver ni tala om vem den offentliga parten är och en kontaktperson. Ni kan anlita processledning från en konsult eller en projektanställd som stödjer företaget i den processen. Ni kan även söka medel för att stärka er kompetens om upphandling och anbud.

Tjänst och anställning

Checkarna kan användas för att ta in kompetens i företaget eller till mindre investeringar:

 • köp av tjänst
 • projektanställning
 • investering av utrustning som har samband med utvecklingsarbetet i projektet med maximalt 20 procent av projektbidraget

Checken kan inte användas till:

 • löpande affärsutveckling
 • reklam och marknadsföring
 • utbildning/kompetensutveckling inom andra områden än ovanstående inriktningar
 • ordinarie verksamhet i företaget
 • resor

När kan vi söka?

Du börjar din ansökningsprocess genom att skicka in en intresseanmälan till impactinvest.se ”Hur ansöker vi?”

Intresseanmälan kan lämnas in under perioden 2019-05-01 - 2020-05-01. Om budgeterade medel blir beslutade tidigare stängs utlysningen.  

Alla insatser ska vara genomförda och redovisade senast 2020-10-31.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

 • Ert företag kan bara beviljas en affärsutvecklingscheck vid ett tillfälle i denna utlysning.
 • Checken får användas till köp av tjänster från en konsult eller en projektanställning och maximalt 20 procent av bidraget till mindre investeringar.
 • En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan blivit beviljad av Tillväxtverket. Kostnader som har uppstått innan projektstart går inte att få ersättning för.
 • Projektet får pågå högst 10 månader från projektstart.
 • Skicka er ansökan om utbetalning när ni har betalat och bokfört projektets kostnader. Ni kan inte söka förskott på beviljade medel.
 • Slutredovisning: Skicka in er sista ansökan om utbetalning senast på projektperiodens sista dag.

Er ansökan ska uppfylla kraven för affärsutvecklingscheckar till sociala företag och tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som ni vill göra för att öka ert företags affärsmässighet och hållbarhet.

Försumbart stöd

Tillväxtverket beviljar stödet som ett så kallat försumbart stöd enligt 13§ förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. De EU-rättsliga bestämmelserna om försumbart stöd framgår av Europeiska kommissionens förordning nr 147/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s 1-8). Hela det beviljade beloppet ska betraktas som försumbart stöd enligt §13 förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag.

Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga takbeloppet 200 000 euro under en treårsperiod (innevarande och två föregående beskattningsår).

Som företag är ni själva ansvariga för att ni inte tar emot ett försumbart stöd högre än det som är tillåtet (se ovan). I samband med ansökan i Min ansökan om stöd behöver ni därför fylla i en blankett där ni anger om och i så fall hur mycket försumbart stöd ni tagit emot under innevarande och två föregående beskattningsår.

Till blanketten Försumbara stöd - Förteckning - Läs under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering

Allmänna villkor för affärsutvecklingscheckar

Allmänna villkor för stöd enligt SFS 2015:210 om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag är de grundläggande villkor som verksamheten ska uppfylla för att ni ska beviljas stöd. Ta del av villkoren innan ni ansöker i Min ansökan.

Till de allmäna villkoren - Läs under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering

För mer information om de villkor som gäller kontakta Impact Invest.

Hur länge kan projektet pågå?

Projekttiden är max 10 månader.

Alla insatser ska vara genomförda och redovisade senast 2020-10-31

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ni kan få en affärsutvecklingscheck på 50 000–200 000 kronor till ert sociala företag.

Ansök om stöd för maximalt 90 procent av projektkostnaden, dock maximalt 200 000 kronor.  Ni behöver själva medfinansiera projektkostnaden med minst 10 procent.

Medfinansieringen på minst 10 procent kan ske med egna kontanta medel till exempel för lönekostnader för egen projektpersonal eller kostnader för konsulter. Medfinansiering kan även ske genom extern kontant medfinansiering.

Enligt den praxis som tillämpas för företagsstöd kan ni inte beviljas förskott. Stödet betalas ut allt eftersom ni redovisar era kostnader och aktiviteter.

Vi har budgeterat totalt 10 miljoner för affärsutvecklingscheckar till sociala företag.

Hur ansöker vi?

Tillväxtverket har ett avtal med Impact Invest för att göra ett förberedelsearbete innan ni gör en formell ansökan. Detta för att underlätta för er så att er ansökan är korrekt när den lämnas in.

Ansökningsprocessen är uppdelad i tre steg intresseanmälan, beredning och ansökan

Intresseanmälan

Ni börjar med att lämna in en intresseanmälan till Impact Invest.
Där lämnar ni alla formella uppgifter. Ni beskriver er behovsanalys, (varför ni vill genomföra projektet) och sammanfattar er projektidé, hur ni planerar att genomföra projektet och en preliminär budget. Impact Invest går igenom er intresseanmälan och kontaktar er om det saknas uppgifter eller något annat behöver kompletteras.

Gå till intresseanmälan hos Impact Investlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beredning

Er intresseanmälan diskuteras i en beredningsgrupp bestående av representanter från Tillväxtverket, och Impact Invest. Ni får återkoppling på er ansökan, om något behöver kompletteras eller om ni kan skicka in en formell ansökan.

Ansökan

När beredningen är klar och ni har er projektidé tydlig och genomarbetad och alla formalia klara kan ni göra en ansökan till Tillväxtverket genom Min ansökan.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Ansökan om utbetalning och rapportering av insatserna i projektet sker i Min ansökan. I beslutet ni får kommer det att stå när ni ska lämna in ansökan om utbetalning.

 

Vad behövs för den ekonomiska redovisningen?


Särredovisa projektets kostnader

Särredovisning innebär att alla transaktioner som tillhör projektet ska kunna utläsas direkt ur redovisningen, oavsett om någon annan verksamhet pågår samtidigt eller inte. Det vill säga ni ska bokföra projektets kostnader, intäkter och finansiering så att det syns att kostnaderna, intäkterna och finansieringen har med projektet att göra.

Alla kostnader ska ha uppkommit för att genomföra projektet och under projekttiden. De ska vara skäliga och betalade samt uppfylla villkoren enligt beslutet och utlysningen.

Alla kostnader och intäkter ska kunna styrkas med bokföringsunderlag (resultatrapport och huvudbok) och fakturakopior.

Mer om regler för kostnaderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna villkor för stöd till små och medelstora företaglänk till annan webbplats


Kontakt

Impact Invest

För frågor om intresseanmälan och ansökningsprocessen skickar du e-post till Impact Invest med dina frågor och kontaktinformation så att de kan ringa dig. De svarar inom två arbetsdagar.

Din intresseanmälan skickar du per e-post till Impact Invest.

E-post: checkar@impactinvest.se

Tillväxtverket

För övergripande frågor om affärsutvecklingscheckar till sociala företag kan du kontakta Tillväxtverket

Eva Carlsson, Tillväxtverket

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 9223

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om affärsutvecklingscheckar. Scrolla till frågor och svar om affärsutvecklingscheckar för sociala företag!

Gå till frågor och svar