Tillväxtverket

Utveckla modeller för enklare vägar till jobb

Nu har företag, kommuner och organisationer möjlighet att få finansiering för att underlätta för företag att få tillgång till kompetens och förenkla vägen till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Utlysningen riktar sig till aktörer som kan utveckla modeller för att skapa fler enkla jobb eller enklare vägar till jobb. Exempel på insatser kan vara att underlätta rekrytering, matchning, validering av kompetens med mera. Projekten ska avslutas senast den 15 december 2017.

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för juridiska personer (företag, organisationer, kommuner mfl). Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om medel i denna utlysning.

Eftersom projekttiden är kort kommer Tillväxtverket att prioritera sökande som bedöms ha möjlighet att snabbt komma igång med verksamheten.

Syfte

Syftet med utlysningen är att förbättra företags möjligheter till kompetensförsörjning genom att underlätta rekrytering, anställning och matchning och samtidigt öka sysselsättningen bland nyanlända och långtidsarbetslösa. Utlysningen ska bidra till att öka företagens möjligheter att anställa eller hyra in arbetskraft med rätt kompetens även till enklare jobb, under kortare eller längre tid, samtidigt som fler får möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Insatserna ska formas utifrån arbetsgivarens behov och individens förutsättningar. Metoder/modeller ska formas utifrån företagens behov och individens förutsättningar i samverkan med företrädare för företagen och berörda myndigheter.

Målgrupp för insatserna

 • Små och medelstora företag med behov att få arbetsuppgifter utförda, som har rekryterings- och/eller kompetensförsörjningsbehov.
 • Nyanlända. Personer som har beviljats uppehållstillstånd, permanent eller tillfälligt, på grund av flykting- eller andra skyddsskäl, som är mottagen i en kommun och som omfattas av lagen om etableringsinsatser.
 • Personer som varit utan arbete en längre tid och som är arbetssökande (inskrivna hos Arbetsförmedlingen) och står till arbetsmarknadens förfogande eller som genom beslut av Arbetsförmedlingen eller kommun kan delta i arbetsförberedande insatser och/eller anställas med anställningsstöd.

För vad kan jag söka?

Projektmedel kan sökas för genomförande av projekt som stämmer med utlysningens syfte att utveckla och vidareutveckla modeller/metoder som kan förväntas skapa fler enkla jobb och/eller enklare vägar till jobb i näringslivet.

Medel som beviljas från Tillväxtverket kan användas till:

 • Egen personal
 • Köpta tjänster som konsulter, utbildning, kurser, expertmedverkan mm
 • Lokaler
 • Resor
 • OH-kostnader (projektets andel av kostnader för telefon, IT, administration mm)
 • Övrigt (förbrukningsmaterial, programlicenser, marknadsföring mm)

Inför ansökan:

Läs mer om stödberättigade kostnader i Allmänna villkor och använd gärna Tillväxtverkets Ekonomiska verktygslåda för projekt för budgetering och ekonomisk planering under fliken Ansök om stöd genom nationell finansiering.

Viktigt

Projektmedel får inte användas till lönekostnader eller anställningsstöd för arbetstagare som matchas eller är deltagare i projektet. Medlen får inte heller ersätta sådana kostnader som stödmottagaren får ersättning för genom stöd från Arbetsförmedlingen.

Anställningsstöd och andra ersättningar från Arbetsförmedlingen kan vara medfinansiering.

När kan jag söka?

Ansökan kan lämnas in från och med den 23 januari.

Sista ansökningsdag är den 30 april 2017.

Vi kommer att fatta beslut löpande vilket innebär att avsatta medel kan ta slut tidigare än den 30 april. Utlysningen kommer då att stänga och den här informationen tas bort.

Frivillig intresseanmälan

För att undvika onödigt arbete med ansökan och för att korta ner beslutstiderna ser vi gärna att ni skickar in en frivillig intresseanmälan för bedömning av projektidéns relevans och möjlighet att få stöd. Intresseanmälan bör innehålla:

 • Organisation, företag som ska vara projektägare.
 • Kort beskrivning av tidigare eller pågående verksamhet inom området.
 • Beskrivning av den modell/metod som ska utvecklas och hur det ska genomföras.
 • Vilka målgrupper projektet vänder sig till.
 • Inom vilket geografiskt område eller bransch projektet ska bedrivas.
 • Uppskattad totalkostnad.
 • Intresseanmälan skickas till: projektmedel@tillvaxtverket.se och märks ”Enkla jobb – enklare vägar till jobb”.

Vilka krav, regler och villkor finns?

Eftersom projekttiden är kort, kommer Tillväxtverket prioritera projektägare som bedöms ha möjlighet att snabbt komma igång med verksamheten. Det innebär att den sökande i sin ansökan ska visa att man har erfarenhet, kompetens och resurser att genomföra projektet och hur man uppfyller följande urvalskriterier:

 • Projektägaren ska ha erfarenhet av att arbeta med nyanlända och/eller personer som varit utan arbete under längre tid.
 • Projektet ska utformas och genomföras i nära samarbete med Arbetsförmedling och/eller kommun/er och näringslivet.
 • Projektägaren ska samråda med regionalt utvecklingsansvariga eller de regionala kompetensplattformarna kring regionala behov och förutsättningar.
 • Projektägaren ska i ansökan presentera den modell/metod som ska utvecklas eller vidareutvecklas.
 • Projektägaren ska i ansökan beskriva hur man i projektet ska arbeta för att garantera jämställdhet och likabehandling ur ett intersektionellt perspektiv*.
 • Modellen/metoden ska ha potential att skalas upp och/eller spridas men projektet kan vara av pilotkaraktär.
 • Projektägare ska samverka med av Tillväxtverket upphandlad utvärderare, delta i erfarenhetsutbyte och lämna skriftlig slutrapport.
 • Projektägaren ska finansiera minst 20% av kostnaderna för genomförandet med egna eller samarbetsparts medel.

*Läs mer om intersektionalitet.länk till annan webbplats

Allmänna och särskilda villkor

Tillväxtverkets Allmänna villkor 2012 gäller för ansökan och ska gälla för beviljat projekt. Vi vill understryka att:

 • Stödmottagaren är skyldig att samla in och lämna information som Tillväxtverket efterfrågar för att kunna genomföra uppföljning och utvärdering både under projektets löptid samt efter projektet har avslutats.
 • Stödmottagaren ska redovisa projektets resultat i förhållande till de mål som beskrivs i respektive ansökan.
 • Tillväxtverket kommer att följa de utvalda projekten i syfte att lära och kunna sprida kunskap och erfarenheter.
 • Tillväxtverket ska ha möjlighet att sprida erfarenheter från projektet till exempel genom webbplats, skrift eller andra medier.

Information om publicering av personuppgifter

Sökande informeras härmed om följande. Om stöd beviljas kan, i den mån sekretess inte föreligger, publicering om projektet/stödet, inklusive projektledares/kontaktpersons namn och kontaktuppgifter liksom uppgift om namnet på eventuell enskild firma, komma att ske i Tillväxtverkets elektroniska sammanställning av projekt/stöd och eventuellt på även på andra webbplatser.

När ska jag genomföra projektet?

Projekt kan starta tidigast under februari 2017 och ska avslutas senast den 15 december 2017. Slutrapportering av ekonomi och genomförande ska vara inlämnad till Tillväxtverket senast den 15 januari 2018.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Tillväxtverket planerar att bevilja medel till 25-35 projekt. Planerad total budget för utlysningen är 47 miljoner kronor. Tillväxtverket kan bevilja medel för maximalt 80 % av kostnaderna för att genomföra projektet.

Hur ansöker jag?

Gör er ansökan digitalt via Min ansökanlänk till annan webbplats. Logga in på sidan och leta dig sedan vidare via stegen Skapa ny ansökan – Projektmedel – Tillväxtverket – Enklare vägar till jobb.

Ansökningsdokument

Innan ni skickar in ansökan behöver ni ta del av följande dokument:

 • Samtliga dokument under rubriken ”Guider inför ansökan".
 • Allmänna villkor Tillväxtverket

Om ni planerar att genomföra projektet som ett samverkansprojekt med två eller flera parter ska ni lämna in ett samverkansavtal tillsammans med ansökan.

Gå till dokumenten "Mall för samverkansavtal" och "Vägledning för samverkansavtal som finns under rubriken ”Ansök om stöd genom nationell finansiering”.

Bilagor till ansökan

 • Medfinansieringsintyg från medfinansiärer.
 • Intyg/avsiktsförklaring från organisationer som ska delta i projektet.
 • Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande (Intyg om firmatecknare)
 • Specifikation över kostnadsslag

Efter ansökan

När Tillväxtverket mottagit ansökan får ni en bekräftelse via e-post på att ansökan inkommit. Tillväxtverket kommer vid behov att ta kontakt för eventuella förtydliganden och frågor kring ansökan.

Beslut kommer att meddelas löpande.

Bakgrund

Trots ökande sysselsättning och att arbetslösheten minskar så är arbetslösheten fortsatt hög bland personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att under 2017 främja nya och vidareutveckla modeller som syftar till att skapa enklare vägar till jobb för nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid.

Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i företagens behov och är ett led i regeringens arbete med att skapa förutsättningar för fler enkla jobb och enklare vägar till jobb i näringslivet.

Kontakt