Tillväxtverket
eu-logotyp

Löpande förstudier – Östra Mellansverige

Du kan nu söka stöd för förstudier från EU-programmet Östra Mellansverige. Förstudierna ska rikta sig mot något av de tre insatsområdena. Ansökningarna hanteras löpande.

Östra Mellansverige har tre insatsområden:

 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
 2. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.
 3. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Om förstudier:

 • De kan max pågå i nio månader. (sex månader verksamhet och tre månader för avslutsarbete.)
 • De kan maximalt få 400 000 kronor i EU-stöd från Tillväxtverket.
 • Stödet från Tillväxtverket kan maximalt utgöra 50 procent av förstudiens budget.
 • Förstudierna ska redovisas med klumpsumma. Klumpsumman kommer endast att betalas ut om resultatet, enligt villkoren i beslut om stöd, nås och blir godkänt av Tillväxtverket. Om du inte når godkänt resultat blir det ingen utbetalning. Det är inte möjligt att betala ut delar av stödet.

Mer om förstudier.

Om programmet Östra Mellansverige

Programmet Östra Mellansverige ska öka konkurrenskraften och sysselsättningen i regionen. Syftet är att stärka forskning och innovation, öka små och medelstora företags konkurrenskraft och att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

Vem kan söka?

Du som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regioner, kommuner och statliga myndigheter.
 • Exempel på privata juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

För vad kan vi söka?

Den här utlysningen är öppen för förstudier inom samtliga insatsområden.

 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
 2. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag.
 3. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Övergripande om din ansökan

Vi rekommenderar att du innan en ansökan tar kontakt med någon av våra handläggare. De kan ge dig stöd i processen.

I ansökan ska en tydlig förändringslogik beskrivas. Det skapar både styr- och utvärderingsbarhet i projektet. Det ger även stöd för att på ett tydligt sätt ska kunna integrera de horisontella kriterierna:

 • jämställdhet,
 • likabehandling och icke-diskriminering,
 • bättre miljö

och hur de kan fungera som hävstång för hållbar tillväxt. Läs mer under krav, villkor och andra regler.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen fram till 1 december klockan 23.59, med möjlighet till förlängning. Förutsatt att det finns medel tillgängliga i fonden.

Ansökningarna handläggs löpande vartefter de kommer in till Tillväxtverket. De lyfts skyndsamt till prioritering av Strukturfondspartnerskapets arbetsutskott efter att ha genomgått en beredning.

Vad är viktigt att veta?

Du hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att vi ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, ska du ange det i ansökan.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. För att du ska få pengarna krävs det att du följer bestämmelserna för stödet.
Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis. Vi kan även och återkräva stödet om du inte följer reglerna.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Du kan endast få pengar för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan kommit in till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart får du inte stöd för.

Din ansökan ska möta utlysningens krav. Den ska även tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer, som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Ansökningar som inte möter kraven kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande författningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013.
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013.
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383.
 • Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2019:1) om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning.

Mer om regelverket.

Tillväxtverkets föreskrifter ändrades genom TVFS 2019:1, med ändringen följde nya redovisningsalternativ från och med 1 augusti 2019. Syftet med ändringen är att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan.
Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt. Handboken finns för att vägleda dig i arbetet med ditt projekt. För att ditt projekt ska få stöd krävs det att kraven och villkoren i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Vad ska en förstudie innehålla?

Idén till förstudien ska vara formulerad i ansökan om förstudie. Förstudien ska innehålla det som beskrivs nedan.

Bakgrund, redogör för:

 • Vad du vill utveckla eller lösa i ett kommande genomförandeprojekt och behovet av att göra det.
 • Varför en förstudie behövs.
 • Hur de horisontella kriterierna integreras i förstudiearbetet, för att underlätta genomförandet av ett eventuellt genomförandeprojekt.

Omvärld och samverkan, redogör för:

 • Tidigare projekt inom området du känner till.
 • Nuvarande och potentiella samarbetspartner.

Koppling till det regionala näringslivet, redogör för:

 • Vilka typer av företag/branscher som skulle kunna vara intresserade av ett genomförandeprojekt.
 • Hur näringslivet kommer att involveras i förstudien.

EU:s strategi för Östersjöstrategin, redogör för:

 • Om du i förstudien kommer att undersöka möjligheterna att genomföra det kommande genomförandeprojektet som ett Östersjöstrategiprojekt.

Mål, redogör för:

 • Vilka frågeställningar ni vill besvara i förstudien
 • Era idéer om vad ni önskar uppnå i ett genomförandeprojekt.

Målgrupp, redogör för:

 • Vem eller vilka som är mottagare av förstudien.
 • Tänkt målgrupp för ett genomförandeprojekt.

Förväntat resultat, redogör för:

 • Några alternativa utfall av förstudien och hur du går vidare med dem.

Projektorganisation

 • Var och en av följande funktioners roller och ansvar samt om de ska bemannas genom nyanställning, redan anställd eller konsult:
  projektledning, ekonomi, administration.
 • Andra funktioner i projektet och respektive funktions roll och ansvar. Den kompetens och de resurser som finns för att sköta inköp och göra upphandlingar.
 • Om ni inte har rekryterat personal till förstudien. Beskriv i så fall er tidsplan för rekrytering och hur ni avser att rekrytera.

Arbetssätt, redogör för:

 • Hur förstudien kommer att genomföras.
 • Hur ni ska sprida resultaten.

Aktiviteter, redogör för:

 • Beskriv aktiviteterna som kommer genomföras. Obligatoriska aktiviteter som ska vara med är kommunikation och resultatspridning.

Budget

 • Kostnaderna i projektet ska vara detaljerat beskrivna i en budget.

Hur länge kan projektet pågå?

En förstudie kan som längst pågå i sex månader, med tillägg för tre månaders avslutsarbete. Totalt blir det nio månader.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ditt projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resten av stödet ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

Hur ansöker vi?

Din ansökan gör du via e-tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller. Det gör du i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad du behöver veta, om användarkonto och om e-legitimation på sidan När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi avgör även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. En handläggare hos oss kontaktar alltid dig under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Vi ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder Strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

Kontakt

Du är alltid välkomna att ta kontakt med oss om du har frågor och funderingar.