Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla och förläng ditt pågående projekt inom energi­effektivisering!

Nu kan projektägare som redan driver projekt inom det nationella regionalfondsprogrammet söka ytterligare stöd för projekt med inriktning mot energi­effektivisering. Med hjälp av stödet kan ni utveckla projektets aktiviteter, innehåll eller arbetssätt samt förlänga genomförandet. Projekten ska bidra till energi­effektivisering i små och medelstora företag.

Energieffektivisering handlar om att hitta metoder och tekniker för att använda energin så resurseffektivt som möjligt för både företag och samhälle. På så sätt kan ett företag ha en verksamhet som minskar energiförbrukningen, och ofta även relaterade kostnader, och ändå bibehålla samma produktivitet. Detta leder till en lägre energianvändning och en ökad tillgång till energi i samhället.

Finanseringen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfondens Nationella regionalfondsprogram, tematiskt område 4 – Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Vem kan söka?

Följande aktörer kan söka stöd och vara projektägare:

  • Projektägare till pågående projekt inom Nationella regionalfondsprogrammets prioritering 4b som efter perioden 2019 – 2021 är i behov av förlängt eller utökat stöd för perioden 2022 – 2023.

För vad kan vi söka?

Utlysningen är öppen för genomförandeprojekt.

Sök stöd för projekt som

  • bygger vidare på resultat från pågående projekt,
  • har ett förändrat behov av innehåll eller arbetssätt och aktiviteter
  • behöver förlänga tiden för genomförandet.

Bidra till energieffektivisering i små och medelstora företag

Sök stöd för projekt som:

  • stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer enligt Nationella regionalfondsprogrammets insatsområde 3; Investeringsprioritering 4b som ska främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i små och medelstora företag. Ansökan ska innehålla insatser och aktiviteter som bidrar till det särskilda målet: Ökad energieffektivisering i små och medelstora företag.
  • arbetar med att öka energieffektivisering i små och medelstora företag. Det är möjligt att kombinera energieffektiviserande insatser med användning av förnybar energi eller andra delar som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi. Projekten bör utveckla redan beprövade metoder som visat på goda resultat. Ni bygger med fördel vidare på redan pågående regionala eller nationella projekt eller satsningar.

För att få hjälp med omvärlds- och intressentanalysen rekommenderar vi ett besök på webbsidan klimatsynk.se. Där finns information om vad som redan görs inom Regionalfonden och vilka projekt som kan ha koppling till dina idéer. Där kan du även se projektbudgetar och relevanta kontakter.

Målgrupp för programmet och insatserna är små och medelstora företag

Projekten ska direkt eller indirekt bidra till ökad energieffektivisering i små och medelstora företag. Relevansen för små och medelstora företag ska tydligt framgå i ansökan. Det är inte möjligt att använda finansieringen för insatser mot primärproduktion (fiskeri och lantbruk).

Stödmottagare ska ta hänsyn till EU:s regler om statligt stöd. EU:s regionala utvecklingsfond kan tillåta stöd inom ramen för EU:s bestämmelser om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd och det allmänna gruppundantaget GBER. Läs vägledning till EU:s statsstödsregler.

För att förstå om projektidén är i linje med programmets ambitioner, läs om vägledande principer för projekturval och urvalskriterier i programdokumentet.

När kan vi söka?

Du kan skicka in din ansökan: 1 oktober - 30 oktober 2021

Sista dag för ansökan: 30 oktober 2021 17:00

Beslutsmöte med samråd: december

Om din ansökan inkommer före första ansökningsdag eller efter sista ansökningsdag kommer Tillväxtverket att avvisa den.

Vad är viktigt att veta?

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Vill du testa din projektidé på en handläggare på Tillväxtverket innan du gör din ansökan? Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé. Genom att svara på frågorna i mallen förbereder du dig också för de frågor du ska svara på om du söker stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att Tillväxtverket automatiskt betalar ut stödet. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet.

Om du inte följer reglerna kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Enbart kostnader under projektprioden

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start. Slutredovisning ska göras inom projektperioden.

Ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
  • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2019:1.

Till de styrande dokumenten.

Handbok för EU-projekt ger dig vägledning i arbetet med projektet. För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren som står i handboken. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Följ EUs regler om statligt stöd till företag

Projektet förutses innebära att statligt stöd lämnas till företag. Tillväxtverket har olika möjligheter att lämna stöd inom ramen för EU:s regler om stöd av mindre betydelse. Dels så kallat försumbart stöd, dels enligt det allmänna gruppundantaget, GBER. För ramprojekt kan stöd lämnas inom ramen för SFS 2015:211. Mer information om statligt stöd framgår i handboken.

Som nämns där är det viktigt att kontakta Tillväxtverket på ett förberedande stadium för att diskutera villkor och möjligheter för den typen av stöd.

Hur länge kan projektet pågå?

Aktiviteter kan genomföras inom projektet fram till den 31 augusti 2023. Slutredovisning ska ske senast 31 oktober 2023.

Observera att det inte kommer att finnas någon möjlighet till förlängning av projekt efter dessa datum.

Du kan endast få finansiering för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Du kan inte får ersättning för kostnader som uppstått innan projektstart.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i finansiering från EU genom Tillväxtverket. Resterande medfinansiering ska utgöras av andra offentliga och/eller privata medel. Den kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar. Projekten kan inte medfinansieras med andra pengar från EU. Stödets omfattning bör tas fram i dialog med ordinarie handläggare hos Tillväxtverket.

Du ska bekräfta er medfinansiering genom ett intyg om medfinansiering som ska bifogas ansökan om stöd. Det är vanligt att medfinansiera med regionala medel som beslutas om av regionerna.

Hur ansöker vi?

Ansök om förlängning och utökad budget hos din handläggare

Ni ansöker om förlängning och utökad budget via e-post till er ordinarie handläggare som en förändringsansökan. Ni ska alltså inte söka via e-tjänsten.

Vad ska framgå av ansökan?

Av ansökan behöver det framgå vilket mervärde en förlängning och utökad budget ger. Ni behöver uppdatera er aktivitetsplan med nya och uppdaterade aktiviteter samt eventuella målformuleringar.

Lägg in er nya budget i den här mallen

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även om ansökan passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för diskussion i Samråd (Samrådet består av Generaldirektör för Tillväxtverket, Vinnova och Statens Energimyndighet).

När protokollet från samrådsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut.

Kontakt

Har ni en projektidé? Ta gärna kontakt med en handläggare tidigt i processen.

Handläggare: Emma Brandstedt
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Budget/ekonomi: Helén Axelsson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 91 75