Tillväxtverket

Varför arbeta med hållbarhet?

Undersökningar visar att företag inom turism och besöksnäringen i större utsträckning än andra små och medelstora företag arbetar med såväl miljöfrågor som sociala och etiska frågor, samtidigt som de ser den affärsmässiga nyttan.

Strategiskt hållbarhetsarbete på destinationsnivå kräver ofta att företagen engageras och bidrar. Det är viktigt att peka på nyttan för både destinationer och företag med att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Nyttan med hållbarhetsarbete

Certifiering ökar verksamhetens hållbarhet och kvalitet

Certifieringen av verksamheten bidrar till en ökad miljömedvetenhet inom företaget, att hållbarhetspolicyer implementeras och att företaget kan få stöd i prioritering av de insatser som kan öka företagets hållbarhet. För företag med begränsad kunskap inom hållbarhetsområdet innebär certifieringen en möjlighet att få tillgång till expertis och en strukturerad plan för att arbeta med hållbarhet. Certifieringar har även potential att öka företagens effektivitet och möjlighet att minska driftskostnader, vilket innebär en ökad grad av såväl miljömässig som ekonomisk hållbarhet.

En tydlig hållbarhetsprofil kan ge turismföretag konkurrensfördelar

Intresset för hållbarhet bland konsumenter har ökat. Konsumenter är positiva till olika miljöcertifieringar, vilket bland annat tar sig uttryck genom högre upplevd kvalitet, nöjdhet och en bättre bild av företaget. Till exempel tycks konsumenter föredra ett certifierat företag framför ett icke-certifierat och deras bild är att ett certifierat företag i större utsträckning än andra bidrar till en positiv utveckling av miljön och lokalsamhället. Certifieringen kan ge företaget en möjlighet att få konkurrensfördelar genom att visa på en tydlig hållbarhetsprofil. Det innebär att de istället för att pressa priser kan rikta sig till marknadssegment som är villiga att betala för ett större ansvarstagande.

Certifiering hjälper konsumenter att göra medvetna val

Ur ett konsumentperspektiv innebär en certifiering av ett företag eller destination att konsumenter kan göra mer informerade och medvetna val även under sin semester. Här spelar certifieringen en viktig roll som garant för att företagen har ett utvecklat hållbarhetsarbete. För att företagen kommersiellt ska kunna dra nytta av sin certifiering bör information om certifieringen och dess innehåll finnas med som en del i marknadsföringen. När det saknas fullgod information om certifieringarna är risken istället att det blir svårare för konsumenten att göra ett informerat val och värdera betydelsen av en certifiering. Därför är även tillgången till information om certifieringen viktig för att generera en efterfrågan bland konsumenter för certifierade verksamheter.

Hållbarhetsindex ger jämförelser mellan destinationer

En annan möjlighet för destinationerna är att arbeta med olika typer av hållbarhetsindex. Dessa typer av index har utvecklats i syfte att ge en tydligare och mer överskådlig bild över en destinations hållbarhet. Genom att summera en rad kvantitativa indikatorer över en destinations hållbarhet kan ett index ge ett samlat mått på destinationens hållbarhet. En av fördelarna med ett index är att det är lätt att förstå och att det kan ge en samlad bedömning utifrån en rad olika hållbarhetsaspekter. Det kan även möjliggöra jämförelser mellan destinationer och ur konsumentsynpunkt underlätta valet mellan destinationer. Index kan även vara användbara i kommunikation med beslutsfattare.

Uppföljningssystem för destinationer kan användas för benchmarking och lärande

Certifieringar och uppföljningssystem kan skapa ett lärande och öka kunskapen hos ansvariga aktörer på destinationen, exempelvis kommunen eller ett destinationsbolag. En ansökan om certifiering kan initiera en viktig diskussion till exempel inom en kommun eller i en region rörande hållbarhet.Certifieringar lyfts också fram som bra verktyg för benchmarking av destinationen, där certifieringen kan illustrera styrkor och svagheter hos destinationen som annars inte skulle ha synliggjorts. Vidare kan certifieringen bidra till att validera de framsteg som destinationen gör i sitt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsarbete ökar destinationens konkurrenskraft

Konsumenter värderar mer att destinationen som helhet är miljömässigt hållbar, snarare än enskilda företags hållbarhet. Det finns även fakta som pekar på att certifiering av destinationer genererar positiva effekter på ekonomisk tillväxt i destinationens företag. Certifiering på destinationsnivå har en positiv inverkan på turisters val av destinationer.